CZYM JEST EWANGELIA!

kościół Sędziszów małopolski ropczyce
Spread the love

Ewangelia to znaczy dobra nowina!

DOBRA NOWINA O JEZUSIE, ZBAWIENIU I O KRÓLESTWIE!

Ale co to wo oznacza w praktyce?
1 List do Koryntian w 15 rozdziale podaje tak:
A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;
Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.
Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;
Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;

PISMO ŚWIĘTE mówi że ty nie możesz zapłacić za swoje grzechy, NIE MOŻESZ!
Dlatego musiał przyjść CHRYSTUS JEZUS i umrzeć na krzyżu przelewając swoje krew, aby Twoje i moje winy były odpuszczone!
ZBAWIONY i USPRAWIEDLIWIONY jesteśymy tylko i wyłączenie dzięki łasce przez wiarę w JEZUSA!

Jezus w ewangelii Jana 3 mówi:
14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy;
15 Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17 Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Paweł w liście do Efezjan 2:
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

JAK WIDZISZ, PISMO ŚWIĘTE MÓWI ŻE USPRAWIEDLIWIONY PRZED BOGIEM MOŻESZ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ W JEZUSA.

Nie ma ani jednego miejsca, w Piśmie Świętym, że możesz być zbawiony z uczynków!

CO ZATEM MASZ ZROBIĆ?

Piotr w Dziejach Apostolskich mówi tak:
37 A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia?
38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
39 Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.

UWIERZ W JEZUSA, POKUTUJ (czyli zmień myślenie) I OCHRZCIJ SIĘ W WODZIE PRZEZ ZANURZENIE!

Zobacz czym jest chrzest wodny!