Chrzest wodny

Spread the love

Czym jest chrzest wodny?

Chrzest wodny jest to świadoma decyzja, pokazująca oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Chrzest o jakim uczy Pismo Święte zawsze poparte jest wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa.

Zanurzenie czy pokropienie?

Nie jest to żaden sakrament w ujęciu tego, o czym myśli większość ludzi w Polsce. Kościół katolicki jakim wychowało się większość z nas „chrzci” malutkie dzieci – niemowlęta, które nie mogą znać ewangelii o Chrystusie, bo są za małe. Kościół rzymsko-katolicki uparcie twierdzi, że „chrzest” przez pokropienie zmywa tzw. grzech pierworodny. Niestety Pismo święte nigdzie o nim nie wspomina. Mówi natomiast o grzesznej naturze człowieka, którą odziedziczył po Adamie.

Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 5:12

Gdyby „chrzest” usuwał grzech pierworodny to ludzi by już nie grzeszyli, ale tak nie jest.

CHRZEST z greckiego baptismo oznacza ZANURZENIE

W Piśmie Świętym słowo baptismo, zawsze oznacza zanurzenie, zawsze. Słowo to oznaczało również barwienie tkanin przez zanurzanie w wodzie z barwnikiem. Taki barwnik co bardzo ciekawe, pozyskiwany jest z owada o nazwie czerw, który opisany jest w 22 Psalmie:
6 Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu.
7 Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc:

W tym psalmie w języku hebrajskim opisany jest dokładnie ten robak „תוֹלַ֣עַת (ṯō·w·la·‘aṯ) ”, dosłownie tłumaczy się jako ‘czerw’, używany do barwienia tkanin.

Kermes illicis, szkarłatny robak, jest specyficznym owadem występującym głównie na terenie Izraela. Stąd też użycie tego a nie innego słowa, po prostu tola’ath jest częścią lokalnej fauny którą tamtejsi ludzie znali.

Gdy przychodzi czas rozmnożenia, a zdarza się to jedynie raz w ciągu całego życia robala, znajduje sobie pień drzewa, drewniany słupek, gałąź bądź patyk. Następnie przytwierdza swoje ciało do drzewa, i tworzy twardą szkarłatną skorupę.

Jest tak silnie i stale przyczepiony do drewna, że skorupa nie może zostać usunięta bez rozerwania zwierzęcia na części co powoduje jego śmierć. Kermes illicis składa jaja pod swoim ciałem, i zarazem skorupą ochronną. Wylęgnięte larwy zostają tam, podczas gdy rodzic zapewnia im bezpieczeństwo i pożywienie. Młode karmią się bowiem żywym ciałem matki. W ten sposób poświęca się ona dla życia potomstwa.

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje».

Mija kilka dni karmienia, młode rosną, matka umiera, wydzielając po tym czerwony barwnik plamiący drzewo do którego się przytwierdziła.

Szkarłat pokrywa również młode, i zapewnia im ochronę przed drapieżnikami. Koloruje je na czerwono krwisty kolor, który nie zniknie do końca ich życia.

Po tym jak matka oddaje swoje życie dla swoich dzieci, przez trzy dni może być zeskrobana z drewna i szkarłatny żel może posłużyć jako barwnik. Barwnik ten używany był w religijnych obrzędach (i nadal jest), oraz do ubrania arcykapłana. Jedynym prawdziwym arcykapłanem wg Pisma Świętego jest Jezus Chrystus.

Co mówi o chrzcie Pismo Święte:

Ew. Matusza 3:

13 Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym.
14 Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
15 A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
16 A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego.
17 I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.

Powyżej mamy opisany chrzest Jezusa, który jest dla nas przykładem do naśladowania.
W momencie, w którym Jezus wychodzi z wody został ochrzczony Duchem Świętym.

Ew. Mateusza 28:

18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Zwróć uwagę, że najpierw ludzie mają przyjąć Słowo i jeżeli uwierzą dopiero zostać ochrzczonymi w imię Jezusa.

Czy więc dziecko, może uwierzyć. Czy można uwierzyć za kogoś?

Ew. Marka 16:

15 powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
17 A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami;
18 Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.

Nadal jest ta kolejność: głoszenie ewangelii, jej przyjęcie i w rezultacie chrzest.

Dzieje Apostolskie 2:

38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

41 Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz.

Dzieje Apostolskie 10:

34 I zapytał eunuch Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym?
35 Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu Pisma, głosił mu Jezusa.
36 A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony?
37 I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
38 Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go.
39 A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się.

Dzieje Apostolskie 10:

38 Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
39 A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.
40 Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił;
41 Nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu.
42 Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.
43 Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów.
44 A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy.
45 I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan.
46 Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał:
47 Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?
48 I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. I prosili go, aby u nich został kilka dni.

Dzieje Apostolskie 19:

4 Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa.
5 Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
6 A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Rzymian 6:
3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia.

Galacjan 3:
27 Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.

Czy chrzest zbawia człowieka?

Chrzest nie jest czymś, co człowieka zbawia, dlatego że człowiek zbawiony jest jedynie przez prawdziwą wiarę, która rodzi się w sercu, a nie w umyśle. Rzymian 10:

8 Ale cóż mówi: Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy:
9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

PODSUMOWUJĄC

Chrzest w wodzie, jest chrztem wiary,  jest wyrazem posłuszeństwa nakazowi, które dał nam sam Jezus Chrystus, jak czytaliśmy powyżej.

Jest śmiercią naszej starej natury (Rz 6) i przyobleczeniem się w Jezusa. (Gal 3:27)

Tak, jest to niesamowite wydarzenie, którym pokazujemy światu, ze należymy do CHRYSTUSA.

Każdy kto chce być ochrzczony musi najpierw pokutować, czyli zmienić swoje myślenie, uwierzyć w Jezusa, że jest Synem Bożym, który zgładził grzechy świata!

TAK, JEŻELI UWIERZYSZ W SWOIM SERCU TWOJE GRZECHY SA CI ODPUSZCZONE!

Czy zatem dziecko, może uwierzyć. Czy można uwierzyć za kogoś? Pismo Święte temu zaprzecza.

Jeżeli zmieniamy Słowo Boże i nakaz Jezusa, czynimy z Boga kłamcę.

JEZUS NIE JEST RELIGIĄ. ON JEST DROGA PRAWDĄ I ŻYCIEM!

Jeżeli  nie wiesz czy jesteś zbawiony od swoich grzechów, to UWIERZ W JEZUSA,  a TWOJE GRZECHY BĘDĄ CI ODPUSZCZONE!